Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Deedivine s.r.o.

Deedivine s.r.o.

se sídlem: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 08119180

DIČ: CZ08119180

kontaktní údaje:

email: denisa@deedivine.com

telefon: +420 724 331 743

web: https://www.deedivine.com/

(dále jen „společnost“ nebo „prodávající“) 

pro prodej oblečení a módních doplňků prostřednictvím webového portálu: https://www.deedivine.com/

1. Všeobecná ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  stanovují pravidla pro nákup prostřednictvím webového portálu společnosti a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují pouze na spotřebitele, tj. osoby, které vůči společnosti vystupují mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 
  3. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek a pravidel užívání webového portálu společnosti a tyto všeobecné obchodní podmínky akceptuje. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.5. Znění všeobecných obchodních podmínek může společnost jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Základní pojmy

  1. Kupujícím je fyzická, která má v úmyslu koupit zboží prodávajícího prostřednictvím předmětného webového portálu.
  2. Webovým portálem se rozumí webový portál https://www.deedivine.com/, který provozuje společnost.
  3. Registrovaným uživatelem (dále jen uživatelem) se rozumí každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovém portálu a vytvoří tak svůj profil.
  4. Profilem se rozumí soubor informací o registrovaném uživateli.

2.5. Zbožím se rozumí zboží inzerované a prodávané prostřednictvím webového portálu.

2.6. Cena je finanční částka, kterou bude kupující hradit za zboží;

2.7. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

2.8. Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu;

3. Uživatelský profil  

3.1. Při registraci prostřednictvím webového portálu je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v profilu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v profilu jsou považovány za správné.

3.2. Společnost je oprávněna profil zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj profil déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.3. Uživatelský profil je osobní a kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití profilu třetími osobami.

3.4. Uživatelský profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

4. Uzavření kupní smlouvy 

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém portálu obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém portálu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

4.2. Webový portál obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (DPH, clo a další poplatky). Uvedené ceny nezahrnují cenu za dopravu. Náklady na dopravu se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém portálu společnosti. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci webového portálu a cenou uvedenou v objednávkovém formuláři se uplatní cena uvedená v objednávkovém formuláři. 

4.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém portálu společnosti. Kupující je povinen v objednávkovém formuláři uvádět správné a pravdivé údaje. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o ceně, informace o ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny zboží a identifikační údaje kupujícího (zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) (dále jen „objednávka“). 

4.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce, přičemž v případě rozporu je rozhodující elektronická adresa v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu po kontrole dostupnosti zboží elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém portálu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

4.9. Všechny objednávky obdržené prodávajícím jsou závazné. Závaznou objednávku lze zrušit pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

5. Cena zboží a platební podmínky 

5.1. Celkovou cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží.

5.2. Celkovou  cenu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby jsou uvedeny v rámci přijetí objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.
  2. Kartou online. Platba proběhne přes platební bránu, přičemž platba se řídí podmínkami předmětné platební brány. V případě platby kartou online je celková cena splatná do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

5.3. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak. 

5.4. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku. Kupující zasláním objednávky současně souhlasí se zasláním účtenky v elektronické formě na elektronickou adresu kupujícího.

6. Přeprava a dodání zboží 

6.1. Zboží bude kupujícímu doručeno způsobem dle volby učiněné kupujícím v objednávce. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.

6.2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude kupujícímu sdělena v potvrzení obdržení objednávky, uvedená doba je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na výdejním místě Společnosti bude kupující informován o možnosti vyzvednutí zboží prostřednictvím elektronické adresy kupujícího. 

6.3. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. 

6.4. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je účinné dnem jeho doručení kupujícímu. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy nemá vliv na nárok prodávajícího na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 

6.6. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů budou kupujícímu zaslány na elektronickou adresu kupujícího a jsou splatné do 14 dnů od jejich doručení.

6.7. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě poškozeného obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celkové ceny, nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození, ztrátu či jakékoli znehodnocení zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami tak neučinil. 

7. Práva z vadného plnění 

7.1. Práva smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

b) je vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití;

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 všeobecných obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží do dvaceti čtyř (24) měsíců. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatku. Práva z odpovědnosti za vady zboží je kupující oprávněn uplatnit:

a) zasláním e-mailu na e-mailovou adresu společnosti uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek;

b) zasláním dopisu na adresu sídla společnosti;

c) osobně na adrese sídla společnosti. 

Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen uvést, jaké konkrétní právo z vadného plnění uplatňuje, přičemž tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamace bude vyřízena v souladu s právem z vadného plnění uplatněným kupujícím.  

7.5 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, kupující smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

7.6. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; 

b) na odstranění vady opravou zboží, nebo; 

c) přiměřenou slevu z ceny.

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.7. Dále má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy, a to v případě, že:

a) prodávající odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraní do 30 dnů od obdržení reklamace či jinak v souladu s právními předpisy; 

b) se vada projeví opakovaně, 

c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo 

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu nenáleží v případě, že je vada zboží nevýznamná.

7.8. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.9. Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu vystaví písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

a) datum, kdy byla reklamace uplatněna; 

b) co je obsahem reklamace; 

c) jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

7.10. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat na elektronickou adresu kupujícího. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je kupující povinen původní zboží vrátit na náklady prodávajícího prodávajícímu. 

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

8.2. V ostatních případech, kdy lze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení ve lhůtě odesláno.  Odstoupit od kupní smlouvy může kupující jakýmkoliv prokazatelným způsobem zejména:

a) zasláním e-mailu na e-mailovou adresu společnosti uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek;

b) zasláním dopisu na adresu sídla společnosti;

c) předáním odstoupení v písemné formě osobně na adrese sídla společnosti.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

8.3. V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy z jiného důvodu než z důvodu porušení povinností prodávajícím, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno s původními etiketami, nepoškozené, nepoužité a pokud možno v originálním balení.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal či jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Současně s cenou prodávající kupujícímu vrátí též cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.5. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Řešení sporů 

9.1. Vyřizování stížností spotřebitelů společnost zajišťuje prostřednictvím emailové adresy denisa@deedivine.com. Informaci o vyřízení stížnosti společnost zašle na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.4. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy účastníků. 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré písemná korespondence mezi prodávajícím a kupujícím je doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávající je uvedena v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek, jako e-mailová adresa kupujícího bude užita ta uvedená v kupní smlouvě, v uživatelském profilu nebo přes kterou byla společnost kontaktována.

10.2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4. Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 11.1.2023

PŘÍLOHA Č. 1 – FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát: Deedivine s.r.o.

se sídlem: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 08119180

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vady zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji.

Datum:

Podpis:PŘÍLOHA Č. 2 – FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Deedivine s.r.o.

se sídlem: Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 08119180

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace zboží, kterého se Smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Deedivine s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal. 

Datum:

Podpis:

Dostávejte novinky e-mailem

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o novinkách a speciálních akcích.